วิสัยทัศน์

 
มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร เพื่อการศึกษา ให้สามารถส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา