พันธกิจ / เป้าหมาย


พันธกิจ
พัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ของหน่วยงานในสังกัด ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย
  1. หน่วยงานทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
Comments